Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.jel8.nl en alle (online en offline) coaching diensten die hierop worden aangeboden.

Je lacht (jel8.nl) mag altijd de Algemene Voorwaarden veranderen. Omdat je www. jel8.nl gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 2. Deelname aan online en/of offline coaching programma’s

2.1 Je Lacht (jel8.nl) biedt verschillende (online) coaching programma’s aan.

2.2 Je kunt zowel als ondernemer als particulier deelnemen aan Je Lacht (jel8.nl) online of offline programma’s.

2.4 Je Lacht (jel8.nl) kan niet garanderen dat het volgen van Je Lacht(jel8.nl) online of offline coaching programma’s ervoor zorgt dat je succesvolle verandering ondergaat. Wel zal Je Lacht (jel8.nl), samen met het team, altijd inspannen dat je alle handvatten hebt om met succes het onlinecoaching programma te volgen en af te ronden. Je Lacht (jel8.nl) adviseert om alle deelnemers voldoende tijd te reserveren om de theorie te bestuderen en de opdrachten te maken.

2.5 Bij een afspraak op een andere locatie dan mijn praktijkruimte, in Zwolle, worden reiskosten in rekening gebracht à €0,19 per kilometer. De reistijd is indien van toepassing is het eerst half uur voor mijn rekening, daarna geldt een tarief van €50 per uur.

Artikel 3. Betaling online of offline coaching programma’s.

3. Betaling

3.1 Online betaling is altijd in 1 keer via de knop: “Betalen”. Je ontvangt een factuur per email.

3.2 Voor offline programma’s geldt: Graag ter plekke met pin betalen of overschrijven anders wordt er een Tikkie verzoek verstuurd. In dit gevalbetalingen dienen binnen 14 kalenderdagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

3.3 Je Lacht (jel8.nl) heeft een ‘niet goed geld terug garantie’ daar JeLacht (jel8.nl) het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn. Veertien dagen na de start van het online/offline programma kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. gabriella@jel8.nl te contacten met de duidelijk aantoonbare reden waarom gebruik te maken van deze garantie regel. Wel dien je het ontvangen coaching materiaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

3.4 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan Je Lacht (jel8.nl) online/offline coaching programma te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

3.5 Annuleren van de afspraak kan tot 24 uur voor de geplande afspraak. Bij niet tijdige annulering en no-show (zonder afzegging) worden de volledige kosten van de kosten van de therapie/cursus/online/offline coaching programma in rekening gebracht.

3.6 Je ontvangt na het maken van een afspraak een factuur. Deze mag van tevoren per bank, of op de dag van de afspraak contant of met pin betaald worden.

3.7 Stuur mij je vraag, probleem of schrijf je verhaal wat je met mij wilt delen op. Ik stuur je een formulier per email die je mag invullen zodat ik een beeld krijg waar ik je mee kan helpen. Ook stuur ik je een factuur. Na ontvangst van betaling gaan we aan de slag. Ik stuur jou dan een reactie op jouw vraag/probleem.

3.8 De tarieven kunnen op elk moment in het jaar worden aangepast. Je Lacht (jel8.nl) dient, wanneer u in behandeling bent en deze nieuwe tarieven van toepassing worden op u, u daar minimaal twee weken van tevoren op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en werkboeken) van alle online of offline Je Lacht (jel8.nl) programma’s zijn intellectueel eigendomsrechten van Je Lacht (jel8.nl). Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij Je Lacht (jel8.nl).

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je Je Lacht (jel8.nl) een direct opeisbare boete van vijfduizend Euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend Euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 5. Materialen en licenties

Het is het streven van Je Lacht (jel8.nl) om de materialen ten behoeve van de online coaching programma’s levenslang online te laten inzien, maar Je Lacht (jel8.nl) kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaatsvinden door bijv. verandering van URL, informeert Je Lacht (jel8.nl) altijd een maand van tevoren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan gabriella@jel8.nl gemaild, dan is het niet doorgegeven van een nieuw mailadres voor risico deelnemer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Je Lacht (jel8.nl) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 Je Lacht (jel8.nl) is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door stagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart Je Lacht (jel8.nl) voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij jezelf of derden.

6.3 Je Lacht (jel8.nl) is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het onlinecoaching programma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 7. Klachten

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het online coaching programma met Je Lacht (jel8.nl) zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Je Lacht (jel8.nl), behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Je Lacht (jel8.nl) het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.